29 Септ. 2016

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г.

В сила от 15.04.2016 г.
Приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г.
Обнародван в Държавен вестник бр.28 от 08.04.2016 г. 2016 г.,изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.