Технически спецификации - дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Наименование Изтегли Размер
Тъкан със състав 50/50 памук/полиестер, мембранирана 597.21 KB
Тъкан със състав 85/15 памук/полиестер 559.14 KB
Противодъждовно яке 832.93 KB
Консумативи за печатащи устройства, извън обхвата на действащи рамкови споразумения 251.92 KB
Настолна компютърна конфигурация за БА отговаряща на TEMPEST стандарт SDIP-27 level A 262.45 KB
Програмен продукт за предупреждаване, докладване и прогнозиране на опасностите при възникване на химични, биологични, радиологични и ядрени събития 666.1 KB
Дистанционен детектор за химическо заразяване със способност за предаване на данни в мрежа 264.99 KB
Дистанционен детектор за радиационно заразяване със способност за предаване на данни в мрежа 276.58 KB
Комплект за вземане на проби 295.11 KB
Стационарен гама спектрометър с полупроводников детектор 384.34 KB
Преносим гама спектрометър със сцинтилационен детектор 326.93 KB
Комбиниран апарат – рН-метър/йон-проводимост 240.85 KB
Преносима система (луминометър) за детекция (количествен анализ) на биологични агенти 231.55 KB
Газов хроматограф и масспектрометър 391.4 KB
Преносим многоточков инфрачервен газоанализатор 254.87 KB
Обеззаразяващо вещество за станция за ЯХБ обеззаразяване 190.3 KB
Прибор за метеорологическо наблюдение 263.79 KB
Преносим радиационен многоканален точков детектор със способност за предаване на данни в мрежа 290.08 KB
Преносим многоканален биологически детектор със способност за предаване на данни в мрежа 226.38 KB
Преносим химически многоканален точков детектор със способност за предаване на данни в мрежа 263.8 KB

Страници