Проучвания за изпълнители - ГД ИО

Кратко описание на проучването за изпълнителя
Проектиране и изпълнение на обект: „1481/Основен ремонт на сграда № 138 „Парк №14” и сграда № 139 „Парк №11” на военно формирование 22180 - Казанлък”
Проектиране и изпълнение на обект: „1573/Основен ремонт на сграда № 32„Парк № 12”, сграда № 34 „Парк №10” и сграда № 39 „Парк № 6” за съхранение на бойна техника на военно формирование 34750 – Карлово“
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „1333 - Сграда с хангар за съхранение и обслужване на три броя вертолети AS 565MB „Panter“ и AS 365N3 „Dauphin“ и административна част във в.ф. 36940 - гр. Варна“
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 68134.512.683 по КККР на гр. София
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при уси
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при уси
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.
Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, Подобект 1 „Проектиране на основен ремонт на съществува
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при уси
Съобщение за възложена поръчка
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „1550/Ремонт на сграда № 30 и изграждане на център за управление на сигурността (ЦУС) "
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заобект: „1550/Съоръжение за тестване на демонтиран двигател на самолет F-16 във ВР 1550"
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заобект: „1550/Ремонт, изграждане на ограда и система за периметрова охрана (СПО) във в. ф. 28000
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект: „1550/Сгради за охрана във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Сгради за охрана във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Ремонт, изграждане на ограда и система за периметрова охрана (СПО) във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Съоръжение за тестване на демонтиран двигател на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „1550/Вътрешна газопреносна мрежа във войскови район 1550-Граф Игнатиево“
Упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на електропреносна мрежа 20 kVA на летище Граф Игнатиево”
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Ремонт на сграда № 30 и изграждане на център за управление на сигурността (ЦУС) във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”