Проучвания за изпълнители - ГД ИО

Кратко описание на проучването за изпълнителя
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Сгради за охрана във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Ремонт, изграждане на ограда и система за периметрова охрана (СПО) във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Съоръжение за тестване на демонтиран двигател на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор
Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „1550/Вътрешна газопреносна мрежа във войскови район 1550-Граф Игнатиево“
Упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на електропреносна мрежа 20 kVA на летище Граф Игнатиево”
Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Ремонт на сграда № 30 и изграждане на център за управление на сигурността (ЦУС) във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”
Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”