Всички документи по процедури за СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
се подават и приемат в работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:
гр. София, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

 

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", публикувани след 01.10.2014 г.

 

 

Съобщения

 • На 15.11.2018 г.  в 10.00 часa, в сградата на Министерство на отбраната, град София, ул."Дякон Игнатий" 3, ще се проведе публично заседание на комисия за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

  Управителите на фирми или техни упълномощени представители подали оферти за участие, желаещи да присъстват на публичното заседание е необходимо да подадaт данни / три имена, длъжност и наименование на фирмата/  на тел. 02/92 20 796 или 02/92 20 730  или d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 14.11.2018 г. 

  За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.

 • На 13.11.2018 год.  в 14.00 час, в сградата на Министерството на отбраната, град София, ул."Дякон Игнатоий" 3, ще започне работа комисия за избор на изпълнител на обект „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИО-БУРГАС, ж.к. „ИЗГРЕВ“.

  Управителите на фирми или техни упълномощени представители  подали оферти за участие, желаещите да присъстват на отварянето на офертите е необходимо да подадът своите данни / три имена /  на тел. 02/92 20 794 или 02/92 20 719  или p.nelov@mod.bg до 17,30 часа на 12.11.2018 год. 

   

 • Министерството на отбраната съобщава, че за обществена поръчка с предмет „Ремонт на административна сграда РИО-Бургас, ж.к. „Изгрев“, до първоначално обявения срок – 17,30 часа на 06.11.2018 год. съгласно обява с 21-38-364/ 22.10.2018 год. , са получени по-малко от три оферти.

   

  На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17,30 часа на 09.11.2018 год.

 •  

  Във връзка с процедура № MO- GDInfrO-2-2018-001,  на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане и класиране на постъпилите оферти, Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции ще се извърши на 20.09.2018 г. от 11:00

   

  Лица за контакт: инж. Христо Тошев, тел. 02/9220785, имейл: ohrana_io@abv.bg и Нина Иванова, тел. 02/9220788

   

   

   

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2018-003 Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110 12.11.2018 г. 00164-2018-0045
MO-GDInfrO-3-2018-002 „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИО-БУРГАС, ж.к. „ИЗГРЕВ“ 22.10.2018 г. 9082189
MO-GDInfrO-3-2018-001 ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГАРАЖИ ВЪВ В.Ф. 24490 – АСЕНОВГРАД 16.10.2018 г. 00164-2018-0039
1-NSIP-2018-G Доставка на Модулна универсална система за професионално проучване, откриване, измерване и поддръжка на подземни проводи и съоръжения съгласно изискванията на Техническа спецификация ТС Д 62.2783.17. 07.08.2018 г. 00164-2018-0026
MO-GDInfrO-2-2018-001 Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции 09.07.2018 г. 00164-2018-0021
Номер-МО: MO-GDInfrO-3-2017-009 „Проектиране и изпълнение на обект „1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград“ 05.12.2017 г. 00164-2017-0048
MO-GDInfrO-3-2016-010 „1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча”. 27.10.2016 г. 00164-2016-0049