Всички документи по процедури за СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
се подават и приемат в работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:
гр. София, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

 

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", публикувани след 01.10.2014 г.

 

 

Съобщения

 • Уведомление съгласно чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

  по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителство по Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

  Предвиденото за 21.12.2018 г., 14:00 часа отваряне на оферти съгласно раздел ІV.2.7 от обявлението за обществената поръчка, ще се проведе на 03.01.2019 г. в 10:00 часа.

   

 •  

  На 11.12.2018 г. от 14 ч. в сградата на Министерство на отбраната ще заседава комисия за разглеждане на постъпили оферти и избор на изпълнител на обект „Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110“. В тази връзка е необходимо управителите или упълномощени лица от фирмите, които са подали оферти да заявят своето желание за присъствие до 17:30 ч. на 10.12.2018 г. на следните телефони :02/ 92 20 749, 02/ 92 20 779 или e-mail: p.nelov@mod.bg

   

 • На 15.11.2018 г.  в 10.00 часa, в сградата на Министерство на отбраната, град София, ул."Дякон Игнатий" 3, ще се проведе публично заседание на комисия за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

  Управителите на фирми или техни упълномощени представители подали оферти за участие, желаещи да присъстват на публичното заседание е необходимо да подадaт данни / три имена, длъжност и наименование на фирмата/  на тел. 02/92 20 796 или 02/92 20 730  или d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 14.11.2018 г. 

  За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.

 •  

  Във връзка с процедура № MO- GDInfrO-2-2018-001,  на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане и класиране на постъпилите оферти, Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции ще се извърши на 20.09.2018 г. от 11:00

   

  Лица за контакт: инж. Христо Тошев, тел. 02/9220785, имейл: ohrana_io@abv.bg и Нина Иванова, тел. 02/9220788

   

   

   

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
4-NSIP-2018-P ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3PL31002 – РЕМОНТ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВА ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP) 27.12.2018 г. 00164-2018-0055
2-NSIP-2018-P ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРОЕКТ 3FS31001-03 – РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БОЕПРИПАСИ ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP) 22.11.2018 г. 00164-2018-0048
3-NSIP-2018-C ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ 3AF31029 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА СТАНЦИЯ“ ВЪВ В.Ф. 26 030 – БЕЗМЕР ПО ПРОГРАМАТА НА НАТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА (NSIP) 22.11.2018 г. 00164-2018-0047
MO-GDInfrO-3-2018-003 Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110 12.11.2018 г. 00164-2018-0045
MO-GDInfrO-3-2018-001 ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГАРАЖИ ВЪВ В.Ф. 24490 – АСЕНОВГРАД 16.10.2018 г. 00164-2018-0039
MO-GDInfrO-2-2018-001 Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции 09.07.2018 г. 00164-2018-0021