Всички документи по процедури за СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
се подават и приемат в работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:
гр. София, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

 

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", публикувани след 01.10.2014 г.

 

 

Съобщения

 • На основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в датата и часа за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Почистване на част от ОВР 1555 – летище Чешнегирово, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив във връзка с учение „Swett Response 19ˮ,както следва:

  Офертите ще бъдат отворени на 11.03.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3. Преговорите с допуснатите участници, ще се проведат на 12.03.2019 г. от 10:00 часав сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3.

 • На 26.02.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) вгр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3 (Приемна-МО), ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, с предмет: Извършване на строително – монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод в СО Боровец - юг, гр. Варна, собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-110ˮ.

  На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Желаещите да присъстват е необходимо да подадaт данни (три имена, длъжност и наименование на фирмата) на тел. 02/92 20 730 или 02/92 20 701 или на e-mail d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 25.02.2019 г.

  За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.

 •  

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

   

  На 04.02.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 (Приемна-МО) ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

   

  На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

   

  Желаещите да присъстват е необходимо да подадaт данни /три имена, длъжност и наименование на фирмата/ на тел. 02/92 20 730 или 02/92 20 701 или на e-mail d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 01.02.2019 г.

   

  За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.

   

 •  

  На 11.12.2018 г. от 14 ч. в сградата на Министерство на отбраната ще заседава комисия за разглеждане на постъпили оферти и избор на изпълнител на обект „Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110“. В тази връзка е необходимо управителите или упълномощени лица от фирмите, които са подали оферти да заявят своето желание за присъствие до 17:30 ч. на 10.12.2018 г. на следните телефони :02/ 92 20 749, 02/ 92 20 779 или e-mail: p.nelov@mod.bg

   

Страници

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"