Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Съобщения

  • На 19.12.2018 г. от 10:00 часа в дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5, ще се отворят подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Електронни съобщителни услуги".

  • В Профила на купувача на Министерство на обраната, на адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-079, е публикувана Обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонамент и доставка на преса за 2019 г.“ (рег. № 21-39-280/30.11.2018 г.) и е публикувана Информация за обявата на Портала за обществени поръчки с идентификационен № 9083745.
    В първоначално обявения срок за подаване на оферти, до 17:30 ч. на 10.12.2018 г., са подадени по-малко от три оферти.
    На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и съгласно текста в обявата (в раздел „Друга информация“), срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 13.12.2018 г.

  • На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), Ви уведомяваме, че отварянето на оферти, подадени по обявената обществена поръчка, възложена по реда на чл. 186 от ЗОП предмет: „Абонамент и доставка на преса за 2019 г.“, насрочено за 14.12.2018 г. (петък) от 14:00 часа се променя за 17.12.2018 г. (понеделник) от 14:00 часа.

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2018-071 Застраховане със „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА 10.12.2018 г. 00164-2018-0050
MO-DOA-2018-083 Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА 07.12.2018 г. 882438
MO-DOA-2018-078 Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната при условията на Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г. 07.12.2018 г. 00210-2017-0004
MO-DOA-2018-076 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната при условията на Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. 07.12.2018 г. 00210-2017-0004
MO-DOA-2018-079 Абонамент и доставка на преса за 2019 г. 30.11.2018 г. 9083745
MO-DOA-2018-082 Извънгаранционна поддръжка на изградения сегмент от развитието и разширението на Стационарната комуникационна система на Българската армия – „Странджа-2” 27.11.2018 г. 00164-2018-0049
MO-DOA-2018-069 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерство на отбраната, разположени в София 26.11.2018 г. 9083475
MO-DOA-2018-063 Консумативи и резервни части за хардуер 22.11.2018 г. 9083820
MO-DOA-2018-080 Доставка на горива по обособени позиции 21.11.2018 г. 00164-2018-0046
MO-DOA-2018-075 Застраховане със "Злополука", настъпила при изпълнение на задължения във връзка с обучението на българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка 14.11.2018 г. 00164-2018-0044
MO-DOA-2018-059 Доставка на електрическа енергия 12.11.2018 г. 00164-2018-0043
MO-DOA-2018-057 Комплексна доставка на яке, гащеризон и ръкавици за летателния състав на ВВС 07.11.2018 г. 00164-2018-0042
MO-DOA-2018-074 Доставка на барутни заряди и пиротехнически изделия за авиационна техника 22.10.2018 г. 00164-2018-0041
MO-DOA-2018-070 Доставка на термоспален чувал, чорапи къси вълнен тип и чорапи къси памучни по обособени позиции 19.10.2018 г. 00164-2018-0040
MO-DOA-2018-072 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип ASTAZOU IV M1 - рамково споразумение 12.10.2018 г. 00164-2018-0038
MO-DOA-2018-053 Придобиване на компютри за БА 11.10.2018 г. 00164-2018-0037
MO-DOA-2018-050 Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника 25.09.2018 г. 00164-2018-0035
MO-DOA-2018-067 Електронни съобщителни услуги 21.09.2018 г. 00164-2018-0036
MO-DOA-2018-035 Доставка на фланелки, шапки вълнени плетени, раници, маратонки, украса за полево облекло и пагони твърди и пагон-тунели твърди за ОВ, ВВС и ВМС по обособени позиции 20.09.2018 г. 00164-2018-0034
MO-DOA-2018-036 Доставка на обувки цели полеви, черни зимни 12.09.2018 г. 00164-2018-0032
MO-DOA-2018-047 Ремонт III-та степен на среден танк Т-72 и ремонт на танков мерник-далекомер, квантов, ТПД-К1 за танк Т-72, рамково споразумение 23.08.2018 г. 00164-2018-0029
MO-DOA-2018-043 Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 В3 13.08.2018 г. 00164-2018-0027
MO-DOA-2018-041 Сканиране, индексиране и архивиране на документи по обществени поръчки 07.08.2018 г. 9079375
MO-DOA-2018-045 Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24 30.07.2018 г. 00164-2018-0023
MO-DOA-2018-040 Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции 19.06.2018 г. 00164-2018-0019
MO-DOA-2018-016 Доставка на автобуси - рамково споразумение 13.06.2018 г. 00164-2018-0018
MO-DOA-2018-021 Осигуряване на летателната годност на самолет L-39ZA, рамково споразумение 15.05.2018 г. 00164-2018-0016
MO-DOA-2018-015 Доставка на акумулаторни батерии 09.05.2018 г. 00164-2018-0015
MO-DOA-2018-003 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на МО“ по РС на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г. 10.01.2018 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-066 Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции 07.12.2017 г. 00164-2017-0046
MO-DOA-2016-013 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас 14.04.2016 г. 00164-2016-0018
MO-DOA-2016-012 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен 14.04.2016 г. 00164-2016-0019
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 18.08.2015 г. 00164-2015-0039