Съобщения

  • На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед на министъра на отбраната № ЗОП-42/11.10.2021 г. Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор № 2592 с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на отбраната” по Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г. на ЦОП ще се състои на 15.10.2021 г. от 10:30 ч. (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/, съгласно графика на поръчката.

  • Оценяването на съответствието на обувни, шевни и трикотажни изделия с изискванията на договорите се извършва съгласно „Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество“ с рег. № МЖ 71.0108.19. Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество е качена  в профила на купувача, в раздел нормативни актове и документи на 06.08.2019 г.

Дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOPO-2021-018 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на МО при условията на РС № СПОР-29/2019 28.09.2021 г. 00210-2018-0005
MO-DOPO-2021-017 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС на ЦОП: № СПОР-27/21.11.2019 г. 01.09.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-014 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-28/21.11.2019 г. ( СПОР-28/2019 ) 06.07.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-010 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната при условията на РС на ЦОП № СПОР-7/15.03.2018 г. 09.06.2021 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2021-008 "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната" при условията на РС на ЦОП № СПОР-6/02.06.2020 г. 03.06.2021 г. 00210-2019-0025
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011