Съобщения

  • На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната“ по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г., ще се извърши на 04.08.2021 г. от 16:10 ч. (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg, съгласно графика на поръчката. Комисията ще заседава в сградата на Министерството на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти.

  • Оценяването на съответствието на обувни, шевни и трикотажни изделия с изискванията на договорите се извършва съгласно „Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество“ с рег. № МЖ 71.0108.19. Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество е качена  в профила на купувача, в раздел нормативни актове и документи на 06.08.2019 г.

Дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOPO-2021-016 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“ при условията на РС № СПОР-11/30.06.2020 г. 27.07.2021 г. 00210-2019-0015
MO-DOPO-2021-014 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-28/21.11.2019 г. ( СПОР-28/2019 ) 06.07.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-011 „Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-24/20.11.2019 г. ( СПОР-24/2019 ) 06.07.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-007 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната 30.06.2021 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-013 Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерство на отбраната 18.06.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-012 „Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на РС № СПОР-25/20.11.2019 г. 11.06.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2021-010 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната при условията на РС на ЦОП № СПОР-7/15.03.2018 г. 09.06.2021 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2021-009 "Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната“ при условията на РС № СПОР-9/15.03.2018 г. 04.06.2021 г. 00210-2017-0013
MO-DOPO-2021-008 "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната" при условията на РС на ЦОП № СПОР-6/02.06.2020 г. 03.06.2021 г. 00210-2019-0025
MO-DOPO-2021-005 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. 26.05.2021 г. 00210-2019-0004
MO-DOA-2019-102 Извършване на основен ремонт/КВР и увеличаване на назначения срок на служба на авиационни управляеми ракети (АУР), изделие 470-1 - рамково споразумение 27.12.2019 г. 00164-2019-0052
MO-DOA-2019-031 Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение 22.05.2019 г. 00164-2019-0011