Подаване на предложения, заявления, оферти за доставки и услуги

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:

гр. София, дирекция "Отбранителна аквизиция", ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на дирекция "Отбранителна аквизиция", публикувани след 01.10.2014 г.

 

Съобщения

 • В Профила на купувача на Министерство на обраната е публикувана Обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Третиране на отпадъци”.
  В първоначално обявения срок за подаване на оферти са подадени по-малко от три оферти.
  На основание чл. 188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 23.08.2018 г.

 • Поради удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Сканиране, индексиране и архивиране на документи по обществени поръчки“ (публикувано съобщение на адрес на страницата на МО: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-041 и на Портала за обществените поръчки с идентификационен № 9079807) до 22.08.2018 г., публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти ще се състои на 24.08.2018 г от 14:00 ч. в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на адрес: гр. София, ПК 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5.
  Представителите на кандидатите, които не са управители, да носят пълномощно за представляване на фирмите.

 • В Профила на купувача на Министерство на обраната, на адрес: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-041, е публикувана Обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Сканиране, индексиране и архивиране на документи по обществени поръчки“ (рег. № 21-39-164/02.08.2018 г.) и е публикувана информация за обявата на Портала за обществените поръчки с идентификационен № 9079375.
  В първоначално обявения срок за подаване на оферти, до 17:30 ч. на 17.08.2018 г., са подадени по-малко от три оферти.
  На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и съгласно текста в обявата (първи абзац в раздел „Друга информация“), срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 22.08.2018 г.

Дирекция „Отбранителна аквизиция"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
MO-DOA-2018-043 Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 В3 13.08.2018 г. 00164-2018-0027
MO-DOA-2018-042 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г. за Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства сключено от ЦОП 10.08.2018 г. 00210-2016-0013
MO-DOA-2018-048 Третиране на отпадъци 08.08.2018 г. 9079865
MO-DOA-2018-041 Сканиране, индексиране и архивиране на документи по обществени поръчки 07.08.2018 г. 9079375
MO-DOA-2018-046 Усвояване на изпълнението на регламентни работи на катапултни кресла на самолети PILATUS PC-9M 01.08.2018 г. 00164-2018-0025
MO-DOA-2018-049 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 01.08.2018 г. 00164-2018-0024
MO-DOA-2018-045 Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24 30.07.2018 г. 00164-2018-0023
MO-DOA-2018-044 Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника 12.07.2018 г. 00164-2018-0022
MO-DOA-2018-007 Застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2019 г. 26.06.2018 г. 00164-2018-0020
MO-DOA-2018-040 Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции 19.06.2018 г. 00164-2018-0019
MO-DOA-2018-016 Доставка на автобуси - рамково споразумение 13.06.2018 г. 00164-2018-0018
MO-DOA-2018-034 Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на МО 08.06.2018 г. 00210-2017-0015
MO-DOA-2018-037 „Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерството на отбраната” във връзка със сключено РС № СПОР-5/09.03.2018 г. 07.06.2018 г. 00210-2017-0015
MO-DOA-2018-033 „Доставка на канцеларски материали  за нуждите на Министерството на отбраната” във връзка със сключено РС № СПОР-4/09.03.2018 г. 07.06.2018 г. 00210-2017-0015
MO-DOA-2018-031 „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на Рамково споразумение № СПОР-3/14.02.2018 г. 31.05.2018 г. 00210-2017-0007
MO-DOA-2018-032 „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на отбраната” при условията на Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г. 31.05.2018 г. 00210-2017-0007
MO-DOA-2018-021 Осигуряване на летателната годност на самолет L-39ZA, рамково споразумение 15.05.2018 г. 00164-2018-0016
MO-DOA-2018-015 Доставка на акумулаторни батерии 09.05.2018 г. 00164-2018-0015
MO-DOA-2018-017 Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Министерството на отбраната 04.05.2018 г. 00164-2018-0014
MO-DOA-2018-024 Сервизно поддържане на автомобилна техника 11.04.2018 г. 00164-2018-0010
MO-DOA-2018-022 Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP, автоматични телефонни централи – ERICSSON MD – 110 26.03.2018 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-071 Доставка на нови тактически очила с балистична защита - рамково споразумение 19.03.2018 г. 00164-2018-0009
MO-DOA-2018-011 Доставка на 7,62 мм патрон обр. 1943г. - халосен със загъвка 15.02.2018 г. 00164-2018-0005
MO-DOA-2018-003 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на МО“ по РС на ЦОП: СПОР-12/05.06.2017 г. 10.01.2018 г. Не се прилага
MO-DOA-2017-066 Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции 07.12.2017 г. 00164-2017-0046
MO-DOA-2017-042 Извънгаранционна поддръжка на изделия и системи за криптографска защита на Министерство на отбраната 04.09.2017 г. 00164-2017-0027
MO-DOA-2017-036 Извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 02.08.2017 г. 00164-2017-0023
MO-DOA-2016-013 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас 14.04.2016 г. 00164-2016-0018
MO-DOA-2016-012 Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на министерство на отбраната, намиращи се на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен 14.04.2016 г. 00164-2016-0019
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 18.08.2015 г. 00164-2015-0039