13 Окт. 2017

Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Номер-МО: 
5-NSIP-2017-P
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката:  Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер  по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Вид на обществената поръчка: публично състезание съгласночл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Лица за контакт: инж. Зорница Димитрова, тел. 02/9220749, имейл: z.dimitrova@mod.bg; инж. Милена Иванова, тел. 02/9220703

 

Срок за подаване на оферти: 08.11.2017 г., 17:30 ч.