8 Апр. 2016

Закон за обществените поръчки 2016 г.

В сила от 15.04.2016 г.
Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 03.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.