Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24

Уведомяване на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АВИОНАМС“ АД, „МОТОР СИЧ“ АД и Държавно външнотърговско унитарно предприятие „БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА“ относно Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисия, назначена с МЗ № ЗОП-77/21.09.2018 г. на министъра на отбраната за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори за обществена поръчка, по вид договаряне с публикуване на обявление за поръчка, с предмет: „Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24”, открита с решение № 86/24.07.2018г. на министъра на отбраната, изменена с решение № 102/07.08.2018г. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в Профила на купувача на адрес: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-045. С настоящето съобщение „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, „АВИОНАМС“ АД, „МОТОР СИЧ“ АД и Държавно външнотърговско унитарно предприятие „БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА“ следва да се считат за уведомени на 09 октомври 2018 г.