Всички документи по процедури за СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
се подават и приемат в работен ден от 9.00 до 12.00 или от 13.00 до 17.30 ч. на адрес:
гр. София, главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

 

Настоящият раздел съдържа текущите процедури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", публикувани след 01.10.2014 г.

 

 

Съобщения

 • На 15.11.2018 г.  в 10.00 часa, в сградата на Министерство на отбраната, град София, ул."Дякон Игнатий" 3, ще се проведе публично заседание на комисия за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

  Управителите на фирми или техни упълномощени представители подали оферти за участие, желаещи да присъстват на публичното заседание е необходимо да подадaт данни / три имена, длъжност и наименование на фирмата/  на тел. 02/92 20 796 или 02/92 20 730  или d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 14.11.2018 г. 

  За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.

 •  

  Във връзка с процедура № MO- GDInfrO-2-2018-001,  на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане и класиране на постъпилите оферти, Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции ще се извърши на 20.09.2018 г. от 11:00

   

  Лица за контакт: инж. Христо Тошев, тел. 02/9220785, имейл: ohrana_io@abv.bg и Нина Иванова, тел. 02/9220788

   

   

   

Страници

Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"