Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfro-3-2015-010 „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ 9045549
MO-GDInfrO-4-2015-006 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP. 00164-2015-0040
MO-GDInfrO-4-2015-005 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион - България” по NSIP. 00164-2015-0036
MO-GDInfrO-3-2015-009 „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ 9044206
MO-GDInfro-3-2015-008 Проектиране и изпълнение на обект „Основен ремонт на сграда № 1/основна административна сграда на в.ф. 26 050 - София, ВР 2563” 00164-2015-0034
MO-GDInfrO-3-2015-007 Сключване на Рамково споразумение с потенциални изпълнители на проектиране и изпълнение на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“. 00164-2015-0028
MO-GDInfrO-3-2015-006 „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435“ 9042666
MO-GDInfrO-3-2015-005 „Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - Варна“ 00164-2015-0024
MO-GDInfrO-3-2015-004 „Ремонт на хранителен блок във ВФ 22180 - Казанлък“ 00164-2015-0019
MO-GDInfrO-3-2015-003 Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“ 9041885

Страници