Завършили процедури на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-GDInfrO-3-2016-004 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“ 9052619
MO-GDInfrO-3-2016-003 Ремонт на хранителен блок във ВФ 28880 -Белене 00164-2016-0011
MO-GDInfrO-3-2016-002 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци 00164-2016-0010
MO-GDInfrO-3-2016-001 Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора 9052464
MO-GDInfrO-4-2015-007 Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). 00164-2015-0051
MO-GDInfro-3-2015-010 „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ 9045549
MO-GDInfrO-4-2015-006 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP. 00164-2015-0040
MO-GDInfrO-4-2015-005 Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион - България” по NSIP. 00164-2015-0036
MO-GDInfrO-3-2015-009 „Основен ремонт на сгради с №№ 10, 16, 17, 18, 26, 28 и участък на ограда на войскови район 1415- Ямбол“ 9044206
MO-GDInfro-3-2015-008 Проектиране и изпълнение на обект „Основен ремонт на сграда № 1/основна административна сграда на в.ф. 26 050 - София, ВР 2563” 00164-2015-0034
MO-GDInfrO-3-2015-007 Сключване на Рамково споразумение с потенциални изпълнители на проектиране и изпълнение на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“. 00164-2015-0028
MO-GDInfrO-3-2015-006 „Ремонт на магазини в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435“ 9042666
MO-GDInfrO-3-2015-005 „Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - Варна“ 00164-2015-0024
MO-GDInfrO-3-2015-004 „Ремонт на хранителен блок във ВФ 22180 - Казанлък“ 00164-2015-0019
MO-GDInfrO-3-2015-003 Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22180 Казанлък“ 9041885
MO-GDInfrO-3-2015-002 „1214/АБТИ - Ремонт на покрив на сграда № 13 - склад за АБТИ във ВФ 28590 – Ресен“ Не се прилага
MO-GDInfrO-3-2015-001 „1036/МЗИ – Мълниезащитна инсталация на сграда № 47 – складове във военно формирование 22 980 – Горна Баня“ Не се прилага
MO-GDInfrO-2-2015-001 Охрана на имоти в управление на Министерство на отбраната 00164-2015-0014
MO-GDInfrO-4-2015-004 Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP. Не се прилага
MO-GDInfrO-4-2015-003 Извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP Не се прилага

Страници