Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Публикувана-27.08.2014 г. Доставка и инсталация на хардуер и базов софтуер необходими за работата на обновената АИС „е-Документооборот” 00164-2014-0024
Публикувана -27.08.2014 г. Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника: УД 12-54/2014 и УД 12-55/2014 00164-2014-0023
Преди 01.10.2014 г. Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства”, в изпълнение на сключено Рамково споразумение от ЦООП № С-15/03.10.2012 г.: УД 12-40/2014 00210-2012-0010
MO-DIO-2014-003 Сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка на полеви облекла по две обособени позиции 00164-2014-0028
Преди 01.10.2014 г. Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-36/22.10.2013 г.: УД 11-6/2014 00210-2013-0004
Преди 01.10.2014 г. Борсова сделка за доставка на горива: борсови договори № 492, 493, 494, 495, 496 и 505/2014 00164-2014-0019
Преди 01.10.2014 г. Застраховане на пътни превозни средства (ППС) от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната със застраховка „Каско” за 2015 г.: УД 15-14/2014 00164-2014-0007
Преди 01.10.2014 г. Сключване на рамкови споразумения за доставка на въоръжение и боеприпаси: УД 03-43/2011 00164-2011-0046
Преди 01.10.2014 г. Доставка на масла, смазки и специални течности. 00164-2014-0016
Преди 01.10.2014 г. Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 532 AL "COUGAR" 00164-2012-0028
Преди 01.10.2014 г. Доставка на пиросредства за самолети руско производства по Рамково споразумение УД 12-25/2012 00164-2012-0001
MO-DIO-2014-001 Поддръжка и обслужване на системи и инсталации на Военен команден център, включваща следните обособени позиции Не се прилага

Страници