Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-001 Поддръжка и обслужване на системи и инсталации на Военен команден център, включваща следните обособени позиции Не се прилага

Страници