Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-018 Извършване на устни и писмени преводи на документи и материали несъдържащи класифицирана информация 9037187
MO-DIO-2014-022 Доставка на пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 00164-2014-0035
Публикувана-18.07.2014 Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия 00164-2014-0020
Публикувана-07.08.2013 Поддръжка на ГИС (географска информационна система) софтуер за информационна система за управление на войсковите имоти Не се прилага
MO-DIO-2014-021 Абонамент за преса за 2015 година” за български и чуждестранни печатни издания за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Не се прилага
MO-DIO-2014-020 Придобиване на лек автомобил с нормална проходимост 9036967
Публикувана-19.11.2013 Доставка на телефонни централи 00164-2013-0057
Публикувана-30.04.2014 г. Сключване на задължителни застраховки на ППС от автопарка на БА за военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г. 00164-2014-0005
Публикувана-28.08.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2014-0025
MO-DIO-2014-017 Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" 00164-2014-0034
Преди 01.10.2014 Телеграфо-пощенски разходи Преди 01.10.2014
Публикувана-27.06.2014 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии 00164-2014-0014
MO-DIO-2014-016 Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация 00164-2014-0033
Публикувана-29.08.2014 Ремонт на техника с обособени позиции 9033152
MO-DIO-2014-015 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили по сключено рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. от ЦООП 00210-2014-0008
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав със "Злополука" и "Медицински разходи", на автомобилната техника със застраховка "Каско" и имуществото със застраховка "Карго", "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 00164-2014-0010
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав, автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховане на личния състав, имущество и автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/или акутно заболяване" 00164-2013-0061
Преди 01.10.2014 Застрахова със застраховки "Злополуки" и "Медицински разходи", на автомобилнта техника със застраховка "Каско" и "Щети на имущество" Преди 01.10.2014

Страници