Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-017 Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" 00164-2014-0034
Преди 01.10.2014 Телеграфо-пощенски разходи Преди 01.10.2014
Публикувана-27.06.2014 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии 00164-2014-0014
MO-DIO-2014-016 Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация 00164-2014-0033
Публикувана-29.08.2014 Ремонт на техника с обособени позиции 9033152
MO-DIO-2014-015 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили по сключено рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. от ЦООП 00210-2014-0008
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав със "Злополука" и "Медицински разходи", на автомобилната техника със застраховка "Каско" и имуществото със застраховка "Карго", "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 00164-2014-0010
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав, автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховане на личния състав, имущество и автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/или акутно заболяване" 00164-2013-0061
Преди 01.10.2014 Застрахова със застраховки "Злополуки" и "Медицински разходи", на автомобилнта техника със застраховка "Каско" и "Щети на имущество" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Устни и писмени преводи на документи, несъдържащи класифицирана информация Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Услуги по ремонт на многофункционални бинокуляри 00164-2014-0009
Преди 01.10.2014 Приемане и съхранение на излишни движими вещи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на АИС "Документооборот" и АИС "Документооборот за класифицирана информация" 00164-2013-0027
Преди 01.10.2014 Абонаментна поддръжка и аварийно обслужване на асансьорни уредби Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на плигон "Змейово" и предоставяне на информация на WEB страница Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на техника, в т.ч. монитори, принтери, мултимедийна техника и комуникационна техника 00164-2013-0046
Преди 01.10.2014 Ушиване на униформени облекла по поръчка Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитна система Inmarsat и обучение 00164-2013-0043

Страници