Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2015-058 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2015-0042
Не се прилага Реализиране на национално представително проучване Не се прилага
MO-DIO-2015-057 Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях – рамково споразумение 00164-2015-0041
МО-DIO-2015-056 Поддръжка на компютърна и офис техника Не се прилага
Публикувана-24.07.2013 г. Одит на проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 9017986
Публикувана-10.04.2013 г. Дейности за информация и публичност по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 9014185
MO-DIO-2015-054 Доставка на хранителни продукти и напитки 00164-2015-0039
MO-DIO-2015-055 Доставка на парашутна система тип „Летящо крило“ за приземяване на ограничени площадки Не се прилага
MO-DIO-2015-052 Застраховане със застраховки „Злополука“ и „Гражданска отговорност“ на военнослужещите и цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение; „Щети на имущество на геодезическите инструменти“ и „Професионална отговорност“. 00164-2015-0038
MO-DIO-2015-053 Компютърна техника и периферия 00164-2015-0037
Преди 01.10.2014 Рамково споразумение за доставка на радиоуправляеми мишени - до 19 бр., за срок от 48 месеца. Не се прилага
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на комуникационно-информационна техника Преди 01.10.2014
MO-DIO-2015-051 Поддръжка на ГИС (географска информационна система) софтуера за информационната система за управление на войсковите имоти (ИСУВИ) Не се прилага
МО-DIO-2015-050 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Превоз на личния състав на военно формирование 00164-2013-0039
MO-DIO-2015-047 Доков ремонт на фрегата „Верни“ с бордови номер 42 00164-2015-0035
MO-DIO-2015-049 Доставка на компактен прибор за нощно виждане - Монокуляр Не се прилага
MO-DIO-2015-048 Пазарно проучване на единични пазарни цени на номенклатури от техническа спецификация ТС С 93.0996.11 Не се изисква
MO-DIO-2015-046 Техническа поддръжка на компютърна техника Не се прилага
MO-DIO-2015-045 Доставка на "Въглища кафяви каменни" 00164-2015-0033

Страници