Завършили процедури на дирекция „Обществени поръчки в отбраната"

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2017-003 Доставка на хартия за плотер (ролна), която не е включена в рамкови споразумения на Централния орган за покупки Не се прилага
Преди 01.10.2014 г. Осигуряване на сателитен пренос по направления София - Кабул и София - Кандахар 00164-2011-0023
MO-DOA-2017-001 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на отбраната и Българската армия по сключено рамково споразумение № СПОР- 48/30.12.2016 г. от ЦОП 00210-2016-0009
Преди 01.10.2014 г. Застраховане на личния състав, имуществото и автомобилната техника на контингентите на БА, участващи в задгранични операции в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан през 2014 - 2016 г. 00164-2013-0026
MO-DOA-2016-067 Сервизно поддържане на автомобилна техника 00164-2016-0055
MO-DOA-2016-069 Абонамент за преса за 2017 г. Не се прилага
MO-DOA-2016-068 Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и други Не се прилага
MO-DOA-2016-065 Придобиване на лицензи за софтуер за работни станции за БА 00164-2016-0054
MO-DOA-2016-064 Ушиване на униформено облекло по поръчка 00164-2016-0053
MO-DOA-2016-062 Поддържане на АИС „Документооборот“ и АИС „Документооборот за класифицирана информация“ 00164-2016-0052
MO-DOA-060 Застраховане на мисии в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан през 2017 г. -2019 г. 00164-2016-0051
MO-DOA-2016-063 Извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29 00164-2016-0050
MO-DOA-2016-059 Предоставяне на електронни съобщителни услуги в мрежа BGAN на сателитен оператор Inmarsat 00164-2016-0047
MO-DOA-2016-061 Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29 00164-2016-0048
MO-DOA-2016-057 Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност" 00164-2016-0046
MO-DOA-2016-058 Доставка на патрони, изстрели и взриватели по 6 обособени позиции Не се прилага
MO-DOA-2016-056 Застраховане със застраховки "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина 00164-2016-0045
MO-DOA-2016-053 Доставка на горива за нуждите на БА 00164-2016-0041
MO-DOA-2016-052 Доставка на нови и рециклирани автобуси 00164-2016-0040
MO-DOA-2016-055 Доставка на лабораторна апаратура за анализ на горива и смазочни материали 00164-2016-0042

Страници