Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2017-012 Унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез контролирано изгаряне/взривяване 00164-2017-0006
MO-DOA-2017-002 Доставка на полеви обувки и маратонки по обособени позиции 00164-2017-0005
MO-DOA-2017-006 Доставка на пагони твърди и пагони - тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 9062731
MO-DOA-2017-011 Хардуер за оперативен център за въздушен суверенитет (ОЦВС) Не се прилага
MO-DOA-2017-010 Поддържане на Информационна система „Логистика на БА“ Не се прилага
MO-DOA-2017-009 Доставка и монтаж на модул за спътникова свръзка в мрежата Inmarsat Fleet Broadband 500 00164-2017-0004
MO-DOA-2017-008 Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или повод изпълнение на служебните  задължения, на военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА 00164-2017-0003
MO-DOA-2017-007 Доставка на компютърна техника 00164-2017-0002
MO-DOA-2017-005 Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 00164-2017-0001
MO-DOA-2017-003 Доставка на хартия за плотер (ролна), която не е включена в рамкови споразумения на Централния орган за покупки Не се прилага

Страници