30 Март 2015

„Строително-ремонтни работи на апартаменти в гр. София, ж.к. „Полигона” бл. 4 и бл. 6“

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

На 09.03.2015 год. на основание раздел IV, т. 2 от договор за строителство № ВИ-06-24/03.12.2013 г., сключен между Министерство на отбраната и ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД, и платежно нареждане № 43 е извършено плащане в размер на 14280,32 лв. с вкл. ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договор № ВИ-06-24/03.12.2013 г. е освободена на 21.03.2015 г., на основание чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на раздел ХІ., т. 1 от договора.

На основание окончателно разплащане и подписан Приемо-предавателен протокол от 11.11.2014 г., изпълнението по договор за строителство № ВИ-06-24/03.12.2013 г. е приключено.