14 Дек. 2023

Съобщение за възложена поръчка

След проведено проучване на участници подали оферти в определения от Възложителя срок, на първо място е класирана фирма "Алфа М-98" ЕООД и е сключен договор № ВИ-06-81/13.12.2023 г. с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „1550/Вътрешна газопреносна мрежа във войскови район 1550-Граф Игнатиево

Състояние на пазарното проучване: