29 Авг. 2023

Съобщение за възложена обществена поръчка

След проведено проучване и класиране на участниците подали оферти в определения от Възложителя срок, на първо място е класирана фирма „ПАУЪР СМАРТ“ ООД и е сключен договор № ВИ-06-51/23.08 2023 г. с предмет:Изпълнение строително-монтажни работи на обект:„Ремонт на електропреносна мрежа 20 kVA на летище Граф Игнатиево“.

Състояние на пазарното проучване: