Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка

На основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в датата и часа за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Почистване на част от ОВР 1555 – летище Чешнегирово, с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив във връзка с учение „Swett Response 19ˮ,както следва:

Офертите ще бъдат отворени на 11.03.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3. Преговорите с допуснатите участници, ще се проведат на 12.03.2019 г. от 10:00 часав сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3.