Съобщение за отваряне на ценови предложения

На 26.02.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) вгр. София на ул. „Дякон Игнатийˮ № 3 (Приемна-МО), ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, с предмет: Извършване на строително – монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод в СО Боровец - юг, гр. Варна, собственост на Военно формирование 28870, за нуждите на Военно формирование 48670-110ˮ.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Желаещите да присъстват е необходимо да подадaт данни (три имена, длъжност и наименование на фирмата) на тел. 02/92 20 730 или 02/92 20 701 или на e-mail d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 25.02.2019 г.

За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.