Съобщение отваряне на оферти

На 31.07.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерството на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти, ще се проведе публично заседание за отваряне на разглеждане и класиране на офертите в рамките на вътрешния конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доков ремонт фрегатаДръзки” с бордови № 41“, съгласно Ремонтна ведомост с рег. № 2408/21.04.2020 г., изпратена покана с  рег. № 20-40-68/13.07.2020 г. и Рамково споразумение № УД 12-6/13.02.2017 г.