Сервизно поддържане на автомобилна техника

На 16.07.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на Министерството на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти, ще се проведе публично заседание за отваряне на ценови предложения в процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника”, открита с Решение № 46/03.04.2018 г., изменена с Решение № 56/25.04.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00164-2018-0010 и в Профила на купувача на адрес: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-024.