Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 В3

Уведомяване на „Ротсас Интернешънъл“ ЕООД относно Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисия, назначена с МЗ № ЗОП-79/01.10.2018 г. на министъра на отбраната за оценка на офертите и провеждане на преговори с поканените участници в обществена поръчка на договаряне без предварително обявление, с предмет: „Ремонт/инспекции на агрегати, блокове и възли от комплектацията на вертолети Bell-206 B3”, открита с решение № 98/06.08.2018 г. на министъра на отбраната. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в Профила на купувача на адрес: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-043. С настоящето съобщение „Ротсас Интернешънъл“ ЕООД следва да се счита за уведомено на 09 октомври 2018 г.