29 Март 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при уси

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, ПОДОБЕКТ 1 „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”.

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 29.03.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация(УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3,) до 17:00 ч. на 05.04.2024 г.

 Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 05.04.2024 г.

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лица за контакт: инж. Дима Даракова – тел.: 02/9220730, e-mail: d.darakova@mod.bgи инж. Милен Христов - тел. 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg.

 

Състояние на пазарното проучване: