27 Септ. 2023

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, ПОДОБЕКТ 1 „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”
Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 27.09.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio
Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация (УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3):17:00 ч. на 04.10.2023 г.
Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 04.10.2023 г. Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;
Лице за контакт: инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail: d.darakova@mod.bg, инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail: r.tsvetanova@mod.bg и полк. Милен Христов - тел.: 02/9220740, e-mail: m.hristov@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: