3 Апр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 68134.512.683 по КККР на гр. София

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация /Изменение на план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 68134.512.683 по КККР, находящ се в гр. София, ул. „Майор Векилски“ № 6, УПИ-III-1014, кв. 50 по Регулационния план на район Сердика, местност „ГГЦ – ЗОНА В-17“

 

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 03.04.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 

 

Краен срок за подаване на заявленията и офертите: 17:00 ч. на 12.04.23 г.

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лице за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bgиинж. Румяна Цветанова – тел.: 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: