27 Окт. 2023

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект:Проектиране на системите за физическа сигурност (СФС) и структурно кабелните системи (СКС) изградени за помещения разположени в обекти на МО за КИС „ЗЕВС“ и  NSWAN“.

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 27.10.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 

Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация(УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3,) до 17:00 ч. на 07.11.2023 г.

 

Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 07.11.2023 г.

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лице за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg,полк. Милен Христов – тел.: 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg

Описание: 
Поканата за подаване на оферти е публикувана на 04.01.2024 г.
Състояние на пазарното проучване: