5 Юли 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „1573/ Основен ремонт на сграда № 32„Парк №12”, сграда № 34 „Парк №10” и  сграда № 39 „Парк №6” за съхранение на бойна техника на военно формирование 34750 – Карлово“

  

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 05.07.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

  

Краен срок за подаване на заявления за участие и оферти: 17:00 ч. на 16.07.2024 г.Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лице за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg,инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bgиинж. Милен Христов – тел. 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: