„Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

На 04.02.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на отбраната (МО) в гр. София на ул. „Дякон Игнатий“ № 3 (Приемна-МО) ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

 

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Желаещите да присъстват е необходимо да подадaт данни /три имена, длъжност и наименование на фирмата/ на тел. 02/92 20 730 или 02/92 20 701 или на e-mail d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 01.02.2019 г.

 

За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.