„Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ

На 15.11.2018 г.  в 10.00 часa, в сградата на Министерство на отбраната, град София, ул."Дякон Игнатий" 3, ще се проведе публично заседание на комисия за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновградˮ.

Управителите на фирми или техни упълномощени представители подали оферти за участие, желаещи да присъстват на публичното заседание е необходимо да подадaт данни / три имена, длъжност и наименование на фирмата/  на тел. 02/92 20 796 или 02/92 20 730  или d.darakova@mod.bg до 17.00 часа на 14.11.2018 г. 

За присъствие на публичното заседание, представители на участниците, които не са управители, следва да носят пълномощно за представляване на дружествата.