Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по РС № СПОР-26/04.10.2017 г.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед на министъра на отбраната № ЗОП-47/24.04.2020 г. Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор с предмет № 1881 „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“ по Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г. на ЦОП ще се състои на 28.05.2020 г. от 9:30 ч. (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/, съгласно графика на поръчката.