Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции

 

Във връзка с процедура № MO- GDInfrO-2-2018-001,  на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане и класиране на постъпилите оферти, Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/” в обособени позиции ще се извърши на 20.09.2018 г. от 11:00

 

Лица за контакт: инж. Христо Тошев, тел. 02/9220785, имейл: ohrana_io@abv.bg и Нина Иванова, тел. 02/9220788