Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество

Оценяването на съответствието на обувни, шевни и трикотажни изделия с изискванията на договорите се извършва съгласно „Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество“ с рег. № МЖ 71.0108.19. Методика за оценяване на съответствието на готови изделия вещево имущество е качена  в профила на купувача, в раздел нормативни актове и документи на 06.08.2019 г.