Копирна техника

Отлага се публично заседание на 11.05.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София, в сградата на дирекция "Отбранителна аквизиция" с адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти за отвяаряне на пликовете с надпис "Предлагани ценови пааметри", съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Копирна техника", открита с Решение № 27/01.03.2018 г. на министъра на отбраната и публикувана в Профила на купувача под № https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-014 .