13 Апр. 2016

Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2016-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката: Предметът на обществената поръчка е Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“ и включва изпълнението на следните дейности:

1. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на строително-монтажните работи и изготвяне на Окончателен доклад.

2. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обекта. 

3. Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Вид на обществената поръчка:публична покана на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а от Закона за обществени поръчки (ЗОП). 

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 ч. на 27.04.2016 г. 

Лица за контакти: инж. Искра Канева, тел. 02 92 20744 e-mail: i.kaneva@mod.bg, инж. Пламен Панов, тел: 02 92 20741