Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение

Във връзка с образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията № КЗК/89/2020 г. относно постъпила жалба с вх. № ВХР-106-23.01.2020 г. и на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, всички действия по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение", открита с Решение  № 166/27.12.2019 на министъра на отбраната се преустановяват, считано от 03.02.2020 г. до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без искане временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.