16 Март 2021

Изграждане на елементи на структурна кабелна система до ниво „Секретно” включително в помеще-ния на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров

Файл: