5 Февр. 2015

Изготвяне на документации, всяка включваща техническо задание/спецификация, за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Номер-МО: 
Публикувана-13.02.2013 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Пълно наименование: „Изготвяне на документации, всяка включваща техническо задание/спецификация, за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проект “Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” по обособени позиции:

1.Обособена позиция №1 – Изготвяне на документация и техническо задание за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 3 (Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни);

2. Обособена позиция №2 – Изготвяне на документация и техническа спецификация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 4 (Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система);

3. Обособена позиция №3 – Изготвяне на документация и техническо задание за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 5 (Дейности по информация и публичност на проекта).


Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП.

Сключени договори:УД-04-4/13.03.2013 г. с „ВУТОВИ“ ООД

                               № УД-04-8/3.04.2013 г. с „ВУТОВИ“ ООД

                               № УД-04-20/07.06.2013 г. с „ВУТОВИ“ ООД

Допълнителни споразумения към договор УД-04-20/07.06.2013 г.: № УД  04-29/ 12.09.2013 г., № УД  04-44/ 13.12.2013 г., № УД  04-11/28.04.2014 г., № УД  04-43/03.09.2014 г., №УД  04-48/ 30.10.2014г.

 

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
Файл Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор УД-04-20/07.06.2013 г. 14.4 KB05/02/2015