Доставка на обувки по обособени позиции

Във връзка с образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията № КЗК/86/2020 г. относно постъпила жалба № ВХР-69-17.01.2020 г. в КЗК, на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, всички действия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обувки по обособени позиции“ се преустановяват, считано от 03.02.2020 г. до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без искане временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.