Доставка на обувки по обособени позиции

Във връзка с образувано производство от Комисията за защита на конкуренцията № КЗК-285/29.04.2020г., относно постъпила жалба № ВХР-599/16.04.2020г., на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, всички действия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обувки по обособени позиции“ се преустановяват , считано от 05.05.2020г. до влизане в сила на :
1. определението, с което се оставя без искане временна мярка или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.