Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на отбраната

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници във вътрешния конкурентен избор с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на отбраната“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г., ще се извърши на 15.06.2021 г. от 10:30 ч. (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg, съгласно графика на поръчката. Комисията ще заседава в сградата на Министерството на отбраната, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5-ти.