9 Ян. 2023

Техническа поддръжка на компютърна техника

Срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация: Документите (УС, РДКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) се подават в дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 – до 27.01.2023 г.
Срок за подаване на оферти: Офертите се подават в Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ - МО, на адрес: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5. до 17:30 ч. на 27.01.2023 г.
Лице за контакт: подп. Станислав Чернокожев; тел.: 02/92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg