19 Септ. 2022

Доставка и монтаж на VSAT терминал

Срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация: Документите (УС, РДКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) се подават в дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 – до 04.10.2022г.

Срок за подаване на оферти: Офертите се подават в Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ - МО, на адрес: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5. до 17:30 на 18.10.2022 г.

Лице за контакт: Елена Донева тел.: 02/9220668, e-mail: e.doneva@mod.bg