22 Апр. 2015

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по NSIP.

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-4-2015-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

ОПИСАНИЕ: Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Вид на обществената поръчка: по чл. 3, ал. 2 и чл. 14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), част шеста, глава втора от Вътрешните правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, одобрени със Заповед № ОХ-510/22.07.2014 г.

Краен срок за подаване на документи по т. 5 от Заповед №ЗОП-29/ 22.04.2015 г.  свързани с достъп до класифицирана информация, представляваща държавна тайна: 29.04.15 г.

Краен срок за представяне на Предложения за изпълнение на поръчката съгласно  Заповед №ЗОП-29/22.04.2015 г. до 17:00 часа на 20-ия (двадесетия) календарен ден  включително, считано от деня следващ датата на получаване на поканите.

Лица за контакт: Полк. Милен Христов, тел. 02/ 92 20 746,

                                     Инж. Ива Вълчанова, тел. 02/ 92 20 709,e-mail: i.valchanova@mod.bg