16 Окт. 2018

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „1563/ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГАРАЖИ ВЪВ В.Ф. 24490 – АСЕНОВГРАД

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2018-001
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Предметът на обществената поръчка е проектиране, изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи (СМР), и осъществяване на авторски надзор, включващ следните дейности:

1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Изготвяне на план за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г. (обн. ДВ бр. 98 от 2017 г.), Наредба №7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Закона за управление на отпадъците.

3. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки (КСС) за обекта по всички части на инвестиционния проект.

4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

5. Изпълнение на демонтажни и СМР, съгласно изготвения работен инвестиционен проект по т. 1.

6. Изготвяне на екзекутивна документация в т.ч. на геодезическа снимка на изпълнения обект, в графичен и цифров вид, след завършване на СМР.

Срок за подаване на оферти: 13.11.2018 г.  17,30 ч.

 

Видът на процедурата е „Публично състезание“.

Лицe за контакт: инж. Дима Даракова; инж. Петър Нелов тел. +395 29220796/+359 29220794, имейл: d.darakova@mod.bg

 

Файлове: