12 Окт. 2017

1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-008
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката:Предметът на обществената поръчка е разкриване на покрив и стени на вкопано съоръжение,  до кота -3.00 метра, направа на нова хидроизолация на покрива и на стените на съоръжението, съгласно подробна количествена сметка. Местоположение на обекта - Връх Ботев, Стара планина.

 

Вид на обществената поръчка:ограничена процедура

 

Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на25.10.2017 г.

 

Лица за контакти: инж. Райна Рашкова, тел. 02 92 20745 e-mail: r.rashkova@mod.bg; инж. Петър Нелов, тел: 02 92 20794, e-mail: p.nelov@mod.bg