3 Авг. 2017

1550/Текущо поддържане на писта за излитане и кацане /ПИК/, местостоянки за самолети /МС/ и пътеки за рулиране /ПР/ във в.ф. 28 000 - Граф Игнатиево“ - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-006
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката:Предметът на обществената поръчка представлява ремонтни и строителни работи за поддържане в изправност на асфалтобетоновата настилка на пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране и поддържане на бетоновата настилка на местостоянките за самолети.

 

Вид на обществената поръчка:събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3 и чл. 187 от ЗОП и по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП.

 

Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 21.08.2017 г.

 

Лица за контакти: инж. Петър Нелов, тел. 02 92 20794 e-mail: p.nelov@mod.bg; инж. Райна Рашкова, тел: 02 92 20745, e-mail: r.rashkova@mod.bg