2 Авг. 2017

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ 1563/ГСМ - ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЯВАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН СКЛАД ЗА ГСМ ВЪВ В.Ф. 24 490 – АСЕНОВГРАД

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

 

Номер-МО: MO-GDInfrO-3-2017-005

 

Номерна поръчката в АОП: 00164-2017-0025

 

Състояние на процедурата: Текуща процедура

 

Кратко описание на предмета на поръчката:Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при преустройството на складовия район за гориво и смазочни материали (ГСМ) за осигуряване на необходимите вместимости за съхраняване горива, смазочни материали, складове за техническо имущество и военновременен запас, площадки с навес за извършване на определени манипулации и съответна пътна инфраструктура, с цел нормалното функциониране на служба ГСМ във военно формирование 24 490 – Асеновград. Районът на предвидения за преустройство и обновяване стационарен склад за ГСМ е с площ около 4850 кв. 

 

Вид на обществената поръчка:публично състезание

 

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на11.09.2017 г.

 

 Лица за контакти: инж. Искра Канева, тел. 02 92 20744 e-mail: i.kaneva@mod.bg;инж. Румяна Цветанова, тел: 02 92 20714, e-mail: r.tsvetanova@mod.bg