21 Юли 2017

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „ВР2927 ЧАСТИЧНО РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПРИСТРОЙКАТА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –СТАРА ЗАГОРА, УЛ. „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I №55“

Номер-МО: 
MO-GDInfrO-3-2017-003
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Кратко описание на предмета на поръчката:Проектиране и изпълнение на разрушителни, демонтажни и строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор на пристройка към административната сграда на Военното окръжие в гр. Стара Загора.

 Вид на обществената поръчка:събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП и по реда на глава двадесет и шеста от глава пета на ЗОП.

 Краен срок за подаване на оферти: до 17:30 ч. на 21.08.2017 г.

 

 Лица за контакти: инж. Искра Канева, тел. 02 92 20744 e-mail: i.kaneva@mod.bg;инж. Румяна Цветанова, тел: 02 92 20714, e-mail: r.tsvetanova@mod.bg

Файлове: